Skip to content Skip to footer

Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”), informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych podanych dobrowolnie w serwisie flota.intercars.com.pl jest Inter Cars Fleet Services sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (adres: Jana Kazimierza 55, 01-248 Warszawa),
 2. Adres kontaktowy poczty elektronicznej administratora danych osobowych to: biuro@flota.intercars.com.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie 6 ust. 1 lit. b RODO w celu niezbędnym do wykonania umowy, której jest Pani/Pan stroną (zawarcie i wykonanie umowy, podjęcie działań przed jej zawarciem: analiza umowy kredytu, wyliczenie roszczeń, przygotowanie i przedstawienie oferty na prowadzenie sprawy) oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu niezbędnym do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.

Podstawę przetwarzania Pani/Pana danych stanowi również uzasadniony interes gospodarczy w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO polegający na zapewnieniu prawidłowego funkcjonowania prowadzonej przez Inter Cars Fleet Services sp. z o. o. działalności.

W przypadku, gdy Pani/Pan podał swoje dane wyłącznie celem nawiązania kontaktu podstawą przetwarzania danych jest dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), którą można w każdym czasie wycofać. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych w takiej sytuacji uniemożliwi nawiązanie z Panią/Panem kontaktu.

 1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są podmioty upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych, podmioty, którym Administrator zleca wykonywanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych – podmioty przetwarzające): przewoźnicy, operatorzy pocztowi, podmioty świadczące usługi finansowo-księgowe, techniczne, informatyczne, prawnicze oraz organy uprawnione na mocy przepisów prawa (w tym: Sądy, Policja, Prokuratura, organy egzekucyjne, ograny administracji).
 2. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres konieczny do momentu osiągnięcia celu umowy bądź wypełnienia obowiązku prawnego a także przez okres 5 lat następujący po wyżej wymienionych zdarzeniach.
 4. Posiada Pani/Pan prawo:
  1. Dostępu do swoich danych osobowych.
  2. Sprostowania swoich danych osobowych.
  3. Usunięcia swoich danych osobowych.
  4. Ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych.
  5. Cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych – jeżeli uprzednio wyrazili Państwo taką zgodę i przetwarzanie dotyczących Państwa danych odbywa się na jej podstawie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, które nastąpiło przed cofnięciem zgody.
  6. Przenoszenia swoich danych osobowych.
  7. Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych z przyczyn związanych z szczególną Państwa sytuacją zgodnie z art. 21 RODO.
 5. Niezależnie od powyższego, przysługuje Panu/Pani uprawnienie do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.
 6. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne. W przypadku niepodania przez Pana/Panią danych osobowych niemożliwym będzie nawiązanie kontaktu i/lub zawarcie umowy.

© Copyright 2024 Inter Cars Fleet Services. Wszelkie prawa zastrzeżone.